Wybierz ligę

Program Partnerski

Program Partnerski Extraliga.pl Słupsk
Regulamin


I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółowe zasady akcji
promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Program Partnerski Extraliga.pl Słupsk” (akcja promocyjna), w tym zasady i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej, zasady zwolnienia z opłat oraz postępowania reklamacyjnego.
2. Akcja promocyjna przeznaczona jest dla zawodników, menagerów oraz sponsorów rozgrywek „Extraliga.pl”.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Akcja promocyjna prowadzona jest od dnia  11.08.2016 do odwołania.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania akcji promocyjnej w każdym czasie bez podawania przyczyny. Odwołanie akcji promocyjnej nastąpi poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.slupsk.extraliga.pl.

III. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Udział w akcji promocyjnej jest dobrowolny.
2. Uczestnik może przystąpić do akcji promocyjnej w dowolnym momencie jej trwania.
3. Akcja promocyjna polega na tym, iż nowa zgłaszająca się drużyna do rozgrywek „Extraliga.pl Słupsk” w przesłanym formularzu zgłoszeniowym umieści dane osoby która poleciła jej rozgrywki.
4. Drużyna, która została polecona nie mogła wcześniej brać udziału w rozgrywkach pod egidą Extraliga.pl w Słupsku lub innych miastach gdzie odbywały się rozgrywki.
5. Osoba polecająca, otrzyma rabat w wysokości 35% na opłatę wpisowego swojego zespołu  na sezon jesień 2016.
6. Rabat 35% jest stały i nie ulega zmianie nawet w przypadku polecenia przez jedną osobę więcej niż jednej drużyny.
7. Warunkiem otrzymania zniżki w postaci 35% na opłatę wpisowego jest spełnienie warunków przestawionych w ptk3, zasad uczestnictwa oraz przystąpienie do rozgrywek drużyny poleconej oraz uiszczenie przez nią opłaty za udział w rozgrywkach w sezonie jesień 2016, wiosna 2017.

IV. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące akcji promocyjnej powinny być kierowane przez Uczestników w formie mailowej na adres: j.szwiec@pfsport.pl
2. Zgłaszana reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz podstawy zgłaszanej Reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od chwili jej doręczenia na wskazany w pkt 1 niniejszego paragrafu adres e-mail.
4. Ostateczny termin składania Reklamacji kończy się z upływem 14 dni od dnia zakończenia akcji promocyjnej. Reklamacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
5. O wyniku rozpatrzonej Reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie Wiadomości e-mail. Odpowiedź Organizatora na Reklamację jest ostateczna.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział Uczestnika w akcji promocyjnej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania akcji promocyjnej.
3. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Organizator każdorazowo powiadomi o tym Uczestników poprzez udostępnienie odpowiedniej informacji na stronie www.slupsk.extraliga.pl
4. Regulamin jest jedynym dokumentem regulującym warunki i zasady akcji „Program Partnerski”. Wszelkie inne materiały promocyjne i reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.
5. Udział Uczestnika w akcji promocyjnej oznacza wyrażenie przez Niego zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowychzgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
6. Żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w akcji promocyjnej.

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto